Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

ZIVA BV - VERHUURVOORWAARDEN
1. Inleidende bepalingen
1.1 Deze voorwaarden alsmede de hierin genoemde tarieven- en onderhoudsregelingen zijn van toepassing op de (offertes tot) overeenkomsten, waarbij ZIVA BV dan wel een bij haar aangesloten bedrijf, hierna ook te noemen: verhuurder, apparaten verhuurt aan een klant, hierna ook te noemen: huurder.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Verhuurder is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten plaatsvinden.

2. Prijsstelling 
2.1 De prijsstelling op aanvraag is vrijblijvend, en geldig 3 maanden na aanmaakdatum.

2.2 Al onze prijzen zijn genoemd inclusief BTW , welke door de overheid gesteld is op 21 %.

2.3 Onze verhuur prijzen gelden voor maximaal 24 uur vanaf het moment van afname , waarbij de apparatuur voor 12.00 uur terugbezorgt dient te worden op een door ons bepaalde plaats.

2.4 Onze factuur bestaat uit huurprijzen voor goederen , 21 % BTW , Vervoerskosten, personeelskosten , evt. aanmaning/annuleringskosten.

2.5 Prijzen zijn altijd in Nederlandse valuta.

3. Borgstelling 
3.1 Bij afname van goederen zal een borg betaald dienen te worden. Deze is gesteld op 50 % van het factuur bedrag, met een minimum van € 75.

3.2 Bij retourneren van de gehuurde apparatuur zal de borg terugbetaald worden minus de door de huurder gemaakte kosten.

4. Huurovereenkomst 
4.1 Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie door verhuurder van een ingevuld en door huurder ondertekend formulier. De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de in het formulier vermelde apparaten.

4.2 Een overeenkomst komt mede tot stand door betaling van de bestelling van te huren apparatuur via onze webshop, waarmee automatisch onze verhuurvoorwaarden worden geaccepteerd door de huurder.

4.3 Een huur overeenkomst kan mondeling vastgelegd worden . Desgevraagd kan deze door de verhuurder schriftelijk bevestigd worden. De huurder en verhuurder verplichten zich om de gestelde afspraken na te komen.

4.4 De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van onze verhuurvoorwaarden, welke door ons desgevraagd kosteloos toegestuurd worden. Op de huurovereenkomst zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing.

4.5 Bij het niet tijdig terug bezorgen bedraagt de schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs.

4.6 Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

5. Annulering 
5.1 Indien een huurovereenkomst tot stand is gekomen, dient de huurder en verhuurder deze na te komen. Wanneer de huurder 7 dagen voor de verhuur datum de overeenkomst schriftelijk en/of mondeling beëindigd zal 30 % van het factuurbedrag in rekening gebracht worden.

5.2 Na deze termijn zal 80 % van het factuur bedrag in rekening gebracht worden. Deze bedragen worden verhoogd met € 15,00 annuleringskosten.

6. Betaling consumenten verhuur 
6.1 Indien de verhuur plaatsvindt aan consumenten dient de factuur voorafgaand aan de huurdatum volledig voldaan te zijn, inclusief de borgstelling.

6.2 Betaling kan plaatsvinden via contanten of op factuur door middel van vooruitbetaling per bank of contant.

6.3 Betaling kan plaatsvinden via onze webshop door middel van de daar vermelde betalingssystemen, waarmee een bindende huurovereenkomst ontstaat.

7. Betaling zakelijk verhuur
7.1 Na geleverde diensten of goederen dient een factuur binnen 14 dagen na factuur datum voldaan te worden. Dit kan plaatsvinden via een betaling per bank of in contanten.

7.2 Indien 30 dagen na factuurdatum het bedrag niet in ons bezit is, zal er een aanmaning verstuurd worden. Deze bestaat uit het factuur bedrag vermeerderd met € 15,00 aanmaningskosten. Deze dient binnen 10 werkdagen na factuurdatum voldaan te worden. Als dit termijn verstrijkt zal er een laatste aanmaning verstuurd worden. Deze bestaat uit het factuur bedrag vermeerderd met € 30,00 aanmaningskosten en een rente vergoeding over het totale factuur bedrag, gesteld op 1,5 % per maand. Deze dient binnen 10 werkdagen na factuurdatum voldaan te worden. Na verloop van dit laatste termijn zullen we het laatste factuur bedrag via een gerechtigde organisatie innen, waarbij de gemaakte kosten voor de huurder zijn.

8. Legimitatie 
8.1 De huurder is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen of levering van verhuur objecten.
Dit kan middels een wettig geldig Nederlands paspoort/identiteitskaart en/of rijbewijs. De gegevens zullen door ons op een wettelijke manier gebruikt worden als de huurder zich schuldig maakt aan overtreding van onze voorwaarden.
8.2 Ziva BV behoudt zich het recht voor om uitsluitend te verhuren binnen Nederland en/of aan personen met een Nederlands legitimatiebewijs.

8.3 Ziva BV behoudt zich het recht voor om een huurovereenkomst niet aan te gaan en/of te annuleren zonder daarvan opgave van redenen te doen.

9. Leeftijd 
9.1 De minimum leeftijd voor het aangaan van een huurovereenkomst is 18 jaar.

9.2 de minimum leeftijd voor het ophalen van verhuur objecten is 18 jaar. Indien de verhuurobjecten worden afgehaald door een afvaardiging van de huurder, dient deze persoon te kunnen legitimeren.

10. Optie / reservering 
Het is mogelijk om een reservering te maken op goederen , zonder een verhuurovereenkomst. Deze zal 14 dagen voor huurdatum vervallen, na kennisgeving aan huurder. De huurder kan zich geen rechten ontlenen aan deze reservering betreffende verhuurovereenkomst.

11. Bezorgen/kilometer vergoeding 
Bezorg kosten zijn bepaald in onze geldende prijslijst. Voor kilometer vergoedingen zal gebruik gemaakt worden van een kilometerprijs. Deze wordt vastgesteld door middel van een officiële routeplanner, waarbij de postcode bepalend is voor de afstand.

12. Eigendomsvoorbehoud 
Verhuurde zaken blijven ons eigendom. De verhuur producten zijn volgens verhuur overeenkomst/voorwaarden, in bruikleen tegen een gestelde vergoeding. Zie ook aansprakelijkheid.

13. Aansprakelijkheid 
13.1 De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en/of derden, alsmede vermissing van apparatuur en/of accessoires zoals kabels etc. Ook al is deze apparatuur nog steeds eigendom van de verhuurder.

13.2 De schade aan producten en/of derden, die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen of nalaten komt voor vergoeding in aanmerking .

13.3 Aan ons is niet toerekenbaar schade geleden door de huurder en/of derden als gevolg van niet of ondeugdelijk of tijdig leveren van onze toeleveranciers ziekte van personeel gebreke in hulp of transportmiddelen, brand, niet nakomen verhuur voorwaarden, niet nakomen huurovereenkomst, werkstaking, verkeersbelemmering, overheidsmaatregelen, oorlog of andere onlusten In ieder geval zijn we niet aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door ons personeel of hulpmiddelen, waarbij we de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, tenzij ons grove nalatigheid of opzet verweten kan worden. M.b.t. door ons gegeven adviezen kan de huurder geen aanspraak maken op schade vergoeding. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade door huurder en/of derden geleden, dan bovengenoemd, ook niet voor gevolgschade van welke aard ook, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze kant. We zijn in geen geval verder aansprakelijk dan tot een vergoeding van de in de huurovereenkomst genoemde goederen ten gevolgen waarvan de huurder schade heeft geleden.

14. Transport/risico
14.1 De huurder is vanaf het moment van in ontvangst nemen van de apparatuur ten volle aansprakelijk , zie aansprakelijkheid . De apparatuur dient deugdelijk vervoerd te worden in een afgesloten vervoersmiddel of aanhangwagen, welke niet van zeildoek of iets soortgelijks mogen zijn.

14.2 Bij vermissing of schade aan de apparatuur dient door de huurder een proces verbaal overlegt te worden binnen 12 uur naar het incident.

15. Algemene voorwaarden
15.1 Defecte materialen en/of accessoires dienen altijd geretourneerd te worden. Wat niet terug komt wordt volgens nieuw waarde berekend aan de huurder.

15.2 Huurobjecten worden altijd op werking gecontroleerd en getest.
Huur objecten dienen door de huurder in de zelfde staat terugbezorgd te worden. · Door ondeskundig gebruik zijn de gemaakte kosten voor de huurder. Alle kosten voor schoonmaken opruimen of reparatie zullen tegen een uurloon op de huurder verhaald worden en op voorhand worden ingehouden op de verstrekte borgsom.

15.3 Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

15.4 De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

16. Geschillen 
16.1 Op al onze afgesloten verhuur overeenkomsten in uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen voorgelegd worden aan een bevoegde Burgerlijke Rechter binnen ons vestigingsgebied, voorzover de wettelijke bepalingen dit toelaten.

16.2 Indien niet van toepassing hebben we het recht een geschil voor te leggen aan een arbitrage commissie.

17. Wijziging van de verhuur voorwaarden 
Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen zijn van kracht op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Waarbij lopende huurovereenkomsten, volgens deze voorwaarden, van toepassing blijven.

18. BUMA/STEMRA/SENA-rechten  
18.1 Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten (dan wel andere rechten welke hiermee samenhangen) die voortvloeien uit het door de huurder, of in opdracht van de huurder, ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door de verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder.
18.2 De huurder vrijwaart voorts de verhuurder tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA. De huurder zal, zover noodzakelijk, zorgdragen voor aangiften e.d.

17. Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

18 Verzekeringen 
18.1 De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

18.2 De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

 

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies uitsluitend om het bezoek te meten, wij slaan geen persoonlijke gegevens op.